Nhóm cầu nguyện Mạctynho – Taizé Việt Nam

 Nhóm cầu nguyện Mạctynho – Taizé Việt Nam

Nơi nhóm sẽ thông báo lịch cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé hàng tháng cho mọi người. • Martino Prayer Group located in Saigon, Vietnam. We regularly organize prayer services with the songs of Taizé.