Bồi dưỡng đức tin

Đa phương tiện

sách nói tông huấn đức kitô sống christus vivit
Media Sách nói

Sách nói Tông Huấn Đức Kitô Sống (Christus Vivit)

“Chúa Kitô Vẫn Sống! Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và Ngài đã mang sức trẻ vào thế giới một cách tuyệt vời”. Đây là những lời mở