KHAI GIẢNG LINH HOẠT VIÊN CĂN BẢN KHOÁ K14

1113

KHOÁ LINH HOẠT VIÊN CĂN BẢN K14 SẮP BẮT ĐẦU!!!!!

Các chương trình đào tạo Linh Hoạt Viên của Ban mục vụ giới trẻ TGP Sài Gòn được thiết kế với nhiều bài học hướng vào chiều kích thiêng liêng. Rồi những buổi huấn luyện kỹ năng để giúp phát triển con người. Và những hoạt động như vừa học vừa chơi, vừa giúp thực hành những công tác mục vụ trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Tất cả nhằm cho một mục đích là đào tạo nguồn nhân lực trẻ có đủ tâm lực, trí lực và tinh thần để cùng gánh vác Hội Thánh.