Các đề tài workshop trong Đại hội giới trẻ “Cùng ngài vui bước”

490

1. Đức tin và khoa học.

2. Đức tin và tính dục.

3. Thánh kinh cho người trẻ.

4. Khám phá và lãnh đạo bản thân.

5. Quản lý cuộc họp hiệu quả.